Uvjeti Ugovora

1. OP─ćE ODREDBE: 1.1. Ovim Op─çim uvjetima ugovora trgova─Źkog društva IV Nakladništvo d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, 10 000 Zagreb (dalje u tekstu: “Izvršitelj narud┼żbe“) ure─Ĺuju se odnosi izme─Ĺu naru─Źitelja i Izvršitelja narud┼żbe u odnosu na gore navedenu i specificiranu narud┼żbu (dalje u tekstu: “Narud┼żba“). Na odnose koji nisu posebno ure─Ĺeni ovim Op─çim uvjetima ugovora primjenjuju se odgovaraju─çi propisi Republike Hrvatske u opsegu i sadr┼żaju da odgovaraju duhu i smislu ovih Op─çih uvjeta ugovora te da ih dopunjuju.

1.2. Naru─Źitelj izjavljuje da je suglasan da reklamno oglašavanje izvede Izvršitelj narud┼żbe odnosno International Police Association – Hrvatska sekcija u svojstvu suradnika Izvršitelja narud┼żbe. Potpisnik Narud┼żbe izri─Źito izjavljuje da je ovlašten na potpisivanje Narud┼żbe, zastupanje naru─Źitelja i sklapanje ovog Ugovora koji sukladno to─Ź. 6 Op─çih uvjeta Ugovora nastaje u trenutku primitka Narud┼żbe od strane Izvršitelja narud┼żbe. Naru─Źitelj i potpisnik narud┼żbe izri─Źito izjavljuju da su suglasni da se poslovanje obavlja pisanim putem, posredstvom telefaksa i/ili e-maila. Potpisnik narud┼żbe prihva─ça da pored naru─Źitelja osobno i solidarno odgovara za ispunjenje ugovornih obveza.

2. KORESPONDENCIJA I SPOREDNI DOGOVORI: Upiti, obavijesti i tome sli─Źno, dostavljaju se isklju─Źivo Izvršitelju narud┼żbe, uz obavezno navo─Ĺenje broja Narud┼żbe/Ugovora. Ovaj Ugovor podlo┼żan je isklju─Źivo pisanom obliku. Zaposlenici, suradnici i osobe ovlaštene od strane Izvršitelja narud┼żbe nisu ovlašteni davati bilo kakva usmena o─Źitovanja (primjerice suglasnosti, obe─çanja) u odnosu na ugovoreni tekst. Usmeni dogovori smatrat ─çe se nepostoje─çim a imat ─çe pravnu snagu jedino i isklju─Źivo ukoliko su isti izri─Źito potvr─Ĺeni pisanim putem od strane Izvršitelja narud┼żbe.

3. POTVRDA O NARUD┼ŻBI, RA─îUN: Izvršitelj narud┼żbe ─çe po primitku Narud┼żbe izdati naru─Źitelju potvrdu o narud┼żbi/ra─Źun, sa svrhom provjere podataka od strane naru─Źitelja. Potvrda o narud┼żbi smatrat ─çe se ra─Źunom samo u slu─Źaju da je pla─çanje cijene koja je navedena u Narud┼żbi izvršeno unaprijed. U protivnom, ra─Źun se s jednim primjerkom knjigovodstvene isprave dostavlja naru─Źitelju prilikom isporuke proizvoda.

4. PLA─ćANJE I ZAKAŠNJENJE U PLA─ćANJU: 4.1. Ukoliko u pojedinom ra─Źunu ili samoj Narud┼żbi nije druga─Źije odre─Ĺeno, ra─Źun dospijeva na naplatu u roku od 8 dana od dana izdavanja ra─Źuna. Pla─çanje se vrši na ra─Źun nazna─Źen od strane Izvršitelja narud┼żbe. Ukoliko u pojedinom ra─Źunu nije druga─Źije nazna─Źeno, pla─çanje ukupnog iznosa ra─Źuna vrši se na ni┼że navedeni bankovni ra─Źun Izvršitelja narud┼żbe. U slu─Źaju zakašnjenja u pla─çanju cijelog iznosa cijene ili njezinog dijela, obra─Źunavaju se zatezne kamate u visini odre─Ĺenoj mjerodavnim propisima Republike Hrvatske.

4.2. Naru─Źitelj se obvezuje nadoknaditi Izvršitelju narud┼żbe sve izdatke i troškove koje je Izvršitelj narud┼żbe imao zbog nepravovremenog pla─çanja ra─Źuna od strane naru─Źitelja, kao što su primjerice trošak korespondencije uklju─Źuju─çi poštarine, izdatke za sudske, upravne i javnobilje┼żni─Źke pristojbe, trošak prikupljanja podataka i informacija te vršenja uvida u mjerodavne registre, trošak pribavljanja odgovaraju─çih potvrdi, izdatke na ime anga┼żiranja odvjetnika, kao i sve ostale izravne i neizravne troškove naplate uklju─Źuju─çi i one koji nastanu Izvršitelju narud┼żbe zbog anga┼żiranja tre─çih osoba radi posredovanja u naplati potra┼żivanja.

5. DOKUMENTACIJA (PODLOGE) ZA TISAK I KOREKTURNI (PROBNI) OTISAK: Naru─Źitelj se obvezuje dostaviti Izvršitelju narud┼żbe odgovaraju─çe podloge za tisak u roku utvr─Ĺenom u zahtjevu Izvršitelja narud┼żbe. Ukoliko podloge za tisak nisu dostavljene Izvršitelju narud┼żbe u zadanom roku, ili ako iste prema procjeni Izvršitelja narud┼żbe nisu podobne za tisak, Izvršitelj narud┼żbe ─çe sam sastaviti tekst oglasa. U slu─Źaju zakašnjenja naru─Źitelja, Narud┼żba se smatra uredno ispunjenom od strane Izvršitelja narud┼żbe ukoliko su u oglasu navedeni tvrtka i sjedište naru─Źitelja pravne osobe, odnosno ukoliko je naru─Źitelj fizi─Źka osoba njezino ime i prezime te adresa. Prije tiskanja, naru─Źitelju ─çe biti dostavljen korekturni (probni) otisak koji se naru─Źitelj obvezuje provjeriti i vratiti Izvršitelju narud┼żbe. Prilikom dostave korekturnog otiska naru─Źitelju, Izvršitelj narud┼żbe ovlašten je odrediti naru─Źitelju primjereni rok za korigiranje korekturnog otiska, protekom kojeg se korekturni otisak ima smatrati automatski prihva─çenim i odobrenim. Po isteku roka nikakve izmjene ili zahtjevi za izmjenama ne mogu se provesti odnosno uva┼żiti. Ukoliko nije druga─Źije odre─Ĺeno u Narud┼żbi odnosno pisanoj korespondenciji izme─Ĺu naru─Źitelja i Izvršitelja narud┼żbe, rok za korigiranje korekturnog otiska iznosi 8 dana. Zbog tehni─Źkih i vremenskih ograni─Źenja, Izvršitelj narud┼żbe u mogu─çnosti je dostaviti samo jedan korekturni otisak. Izmjene dostavljene putem telefona, telegrama ili e-maila bit ─çe prihva─çene i provedene od strane Izvršitelja narud┼żbe, bez preuzimanja ikakve odgovornosti za to─Źnost istih. Tiskanje se izvršava isklju─Źivo u klasi─Źnoj 4-bojnoj offset tehnici (CMYK), pri ─Źemu se posebne ┼żelje vezane uz boje, kao npr. Pantone ili RAL ne mogu izvesti, pa stoga nisu niti mogu─çe. Tisak oglasa vrši se na temelju i u bojama s podloge za tisak koju izradi naru─Źitelj, ukoliko se iste mogu reproducirati uz primjereni trošak. Rizik zbog mogu─çih pogrešaka prelazi na naru─Źitelja u trenutku prihvata korekturnog otiska od strane naru─Źitelja (odobrenja za tisak) odnosno u slu─Źaju šutnje naru─Źitelja, protekom ostavljenog roka. Mogu─ça manja odstupanja od zadane boje i/ili prikaza, kao i razlike u boji kod tiska na razli─Źitom materijalu, uvjetovana su mogu─çnostima primijenjene tiskarske tehnike, te ne predstavljaju materijalni nedostatak proizvoda odnosno razlog za reklamaciju. Isto vrijedi i za mogu─ça odstupanja izme─Ĺu korekturnog otiska i tiska naklade, posebice ako papir na kojemu je izra─Ĺen korekturni otisak nije isti kao papir na kojemu je izvršen tisak naklade.

6. OBVEZUJU─ćA PONUDA, STORNIRANJE: Narud┼żba obvezuje naru─Źitelja na kupnju i pla─çanje te se ima smatrati obvezuju─çim i neopozivim prihvatom ponude od strane naru─Źitelja. Ugovor se smatra zaklju─Źenim u trenutku kada Izvršitelj narud┼żbe primi Narud┼żbu od naru─Źitelja. Nakon što Izvršitelj narud┼żbe zaprimi Narud┼żbu, naru─Źitelj ne mo┼że više povu─çi Narud┼żbu kako u cijelosti tako niti djelomi─Źno niti odustati od Ugovora. Ukoliko naru─Źitelj fizi─Źka osoba, nakon što Izvršitelj narud┼żbe zaprimi narud┼żbu, uskrati privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka i zatra┼żi prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka na na─Źin da onemogu─çuje Izvršitelja narud┼żbe da ispuni ugovor, smatrat ─çe se da je uskratom privole naru─Źitelj odustao od ugovora te se obvezuje platiti Izvršitelju narud┼żbe odustatninu u iznosu koji odgovara punoj – bruto cijeni proizvoda. Odustatnina dospijeva na naplatu u trenutku kada Izvršitelj narud┼żbe zaprimi uskratu privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka naru─Źitelja fizi─Źke osobe.

7. REKLAMACIJE: Reklamacije bilo koje vrste (obavijest o nedostatku) moraju biti prijavljene odmah po primitku proizvoda, a najkasnije unutar 8 dana. Naknadne reklamacije odnosno prigovori ili pritu┼żbe naru─Źitelja ne─çe biti priznati. Naru─Źitelj je u svakom slu─Źaju obvezan provjeriti sa du┼żnom pa┼żnjom polu- i me─Ĺuproizvode koji mu se pošalju radi korekcije.

8. OSTALO: Potpisnik izri─Źito izjavljuje da je ovlašten odnosno opunomo─çen za davanje narud┼żbe i odgovaran je za to─Źnost, cjelovitost i istinitost ove izjave. Naru─Źitelj ovime daje izri─Źiti pristanak da ga Izvršitelj narud┼żbe mo┼że kontaktirati u svrhu promid┼żbe i u sklopu toga slati mu telefaks poruke, elektroni─Źku poštu uklju─Źuju─çi SMS poruke. Naru─Źitelj mo┼że ovo odobrenje u svako doba pisanim putem opozvati, s time da takav opoziv odobrenja ne utje─Źe na sklopljeni Ugovor.

9. ZAVRŠNE ODREDBE: 9.1. Na ovaj Ugovor primjenjuje se isklju─Źivo hrvatsko materijalno pravo uz isklju─Źenje odredbi me─Ĺunarodnog privatnog prava o mjerodavnom pravu.

9.2. Za sve sporove koji mogu proiza─çi iz ugovornog odnosa ili u svezi s njime isklju─Źivo je nadle┼żan stvarno nadle┼żni sud u Zagrebu.

9.3. Ovi Op─çi uvjeti ugovora objavljeni su na Internetskim stranicama Izvršitelja narud┼żbe sukladno va┼że─çim propisima.

9.4. Ovi Op─çi uvjeti ugovora primjenjuju se na sve ugovorne odnose zaklju─Źene nakon 1. travnja 2012.g.